Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego AutoPilot:

 

I. POSTONOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy „AutoPilot”, dalej: „Sklep Internetowy”, jest prowadzony pod adresem: http://www.autopilot.pl/sklep przez firmę Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 216, 01-460, Oddział w Łodzi, przy ulicy Łąkowej 11, 90-562, tel./fax +48 (42) 633 92 79, (42) 633 92 12, email: biuro@emapa.pl zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000489607, kapitał. zakładowy 100 000 PLN, NIP 725-18-08-677.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego dostępny pod adresem internetowym http://www.autopilot.pl/sklep;

b) Właściciel -  Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 216, 01-460, Oddział w Łodzi, przy ulicy Łąkowej 11, 90-562, tel./fax +48 (42) 633 92 79, (42) 633 92 12, email: biuro@emapa.pl zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000489607;

c) Sklep Internetowy – system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny http://www.autopilot.pl/sklep i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Właściciel sprzedaje za pośrednictwem sieci Internet towary znajdujące się w jego ofercie;

d) Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa polegająca na umożliwieniu klientowi zawarcia z Właścicielem za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej towarów dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym umożliwiająca w szczególności uzgodnienie warunków umowy, dostawy, ustalenie ceny za towar i kosztów wysyłki;

e) Formularz zamówienia – funkcjonalność Sklepu Internetowego zawierająca niezbędne informacje dotyczące klienta, wykorzystywana w celu składania zamówień przez klienta na towary oferowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

f) Klient – podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego w celu zawarcia z Właścicielem umowy sprzedaży towarów dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

g) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ;

i) Ustawa o prawach konsumenta  -ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 z późn zm.)

3. Niniejszy regulamin określa w szczególności:

a) zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego „AutoPilot”, w tym zasady zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

b) zasady składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym „AutoPilot” i zasady realizacji zamówień;

c) rodzaj i zakres Usługi świadczonej drogą elektroniczną;

d) warunki świadczenia Usługi świadczonej drogą elektroniczną;

e) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usługi świadczonej drogą elektroniczną;

f) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

4. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie na terenie Polski i tylko na podstawie zamówień składanych w trybie udostępnionym w Sklepie Internetowym.

5. Producentem oprogramowania jest czeska firma MapFactor. Polska firma Emapa S.A. licencjonuje to oprogramowanie i sprzedaje pod własną marką – AutoPilot. Emapa S.A. jest również producentem cyfrowej mapy Polski zawartej w programie AutoPilot TRUCK. W programach AutoPilot Europa i AutoPilot Europa Trucj zawarta jest mapa Europa pochodząca od holenderskiej firmy TomTom (http://www.tomtom.com/pl_pl/).

 

II. PROCES ZAKUPU I DOSTAWY PRODUKTÓW

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego:

a) podłączenie do Internetu,

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x., Chrome,

c) rozdzielczość ekranu minimum 1024×768,

d) komputer Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies”, aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in;

e) skorzystanie ze Sklepu Internetowego i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji – przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.).

f) komunikacja z Klientem w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje poprzez sieć Internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i Środków komunikacji elektronicznej.

2. Składanie zamówienia.

a) W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta konieczne są następujące czynności:

- Kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” przy wybranym przez siebie produkcie;

- Podanie potrzebnej liczby sztuk wybranego produktu;

- Wprowadzenie w polu „Rabat” kodu rabatowego (jeśli Klient wcześniej takowy otrzymał);

- Wprowadzenie poprawnych danych adresowych oraz danych do wysyłki;

- Kliknięcie ikony „Potwierdź i zapłać”.

Dokonanie płatności za pomocą systemu Dotpay korzystając z jednej z dostępnych możliwości.

b) W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Właściciela za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

c) Po złożeniu zamówienia, na podany w zamówieniu adres e-mail przesłane zostanie potwierdzenie złożenia zamówienia. Niniejsze potwierdzenie zamówienia, zawiera dane składające się na treść zawartej umowy.

d) Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.

3. Ceny wszystkich towarów i usług znajdujących się w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, ale nie zawierają kosztów dostawy.

4. Emapa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Zmiany cen nie dotyczą zamówień już potwierdzonych, o których mowa pkt. II, 2 c) niniejszego Regulaminu. Cena podana przy każdym towarze jest bowiem wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

5. Emapa S.A. zastrzega sobie prawo do wycofania lub wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego w dowolnym czasie, bez uprzedniego informowania. Powyższe zmiany nie dotyczą zamówień już potwierdzonych, o których mowa w pkt. II, 2 c) niniejszego Regulaminu.

6. Płatności za towary i usługi zakupione w Sklepie Internetowym przyjmowane są wyłącznie w złotych polskich.

7. Płatności z tytułu zamówień składanych w Sklepie Internetowym mogą być realizowane jednym z następujących sposobów:

a) przelewem z banku internetowego,

b) przekazem/przelewem bankowym,

c) systemami płatności mobilnych (m.in. SkyCash, mPay, IKO),

d) systemami płatności gotówkowych (m.in. Moje Rachunki, Kantor Polski SA, Żabka)

e) systemami portfeli cyfrowych: MasterPass i V.me.

8. Płatność powinna być zrealizowana w  terminie 5 dni od dnia następnego po zakupie.

9. Produkty są udostępniane nabywcy w postaci pliku elektronicznego oraz klucza licencji wysyłanych na podany przez nabywcę przy składaniu zamówienia adres e-mail. Dodatkowo, klucz licencji wysyłany jest do nabywcy drogą pocztową (na podany przez nabywcę przy składaniu zamówienia adres) wraz z tzw. certyfikatem potwierdzającym nabycie wybranego prorgamu.

10. Dostawa produktów zamówionych w Sklepie Internetowym odbywa się na koszt nabywcy i jest realizowana za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej, stosownie do usług oferowanych przez te podmioty.

11. Zakupiony w Sklepie Internetowym towar przekazywany  jest podmiotom, o którym mowa w pkt II. 10 w przeciągu 1 – 3 dni roboczych od momentu uznania rachunku Właściciela kwotą płatności z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.

12. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia zawartości przesyłki, na żądanie odbiorcy, kurier ma obowiązek sporządzić protokół szkody. Podpisanie odbioru przesyłki oznacza, że towar został dostarczony i przyjęty przez Odbiorcę bez uszkodzeń.

 

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi Załącznik do Regulaminu.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

IV. REKLAMACJE

1. Właściciel ma obowiązek dostarczyć towar pozbawiony wad.

2. Reklamacje towarów zakupionych w Sklepie Internetowym powinny być składane pisemnie na adres: Emapa S.A., ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź lub przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@emapa.pl.

3. Reklamacje rozpatruje Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 216, 01-460, Oddział w Łodzi, przy ulicy Łąkowej 11, 90-562.

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym, o którym mowa w ust. 2 w celu ułatwienia jej rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji:

a) imię i nazwisko lub nazwa firmy,

b) adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),

c) przedmiot reklamacji,

d) okoliczności uzasadniające reklamację.

5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni, a Klient uzyska odpowiedź na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres pocztowy).

 

V. GWARANCJA

1. Właściciel ma obowiązek dostarczenia zakupionych towarów bez wad.

2. Gwarancja obejmuje poprawne działanie nabytych produktów przez okres 24 miesięcy od daty ich nabycia.

3. Zgłoszenia wad produktów rozpatruje Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 216, 01-460, Oddział w Łodzi, przy ulicy Łąkowej 11, 90-562.

4. W przypadku wystąpienia wady związanej z procesem instalacji programu z dostarczonego pliku elektronicznego nabywca powinien ją zgłosić w ciągu 5 dni roboczych.

5. Zgłoszenia zaistniałych problemów lub wad dostarczonych produktów należy składać pisemnie na adres: Emapa S.A., ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@emapa.pl.

6. Nabywca zostanie powiadomiony o decyzji odnośnie zgłoszonej wady w ciągu 5 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania zgłoszenia.

7. Jeśli zgłoszenie uznane zostanie za zasadne, Właściciel nie później niż w ciągu 10 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania zgłoszenia udostępni nabywcy poprawnie działający produkt.

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.) Właściciel informuje, iż administratorem danych osobowych jest  Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 216, 01-460, Oddział w Łodzi, przy ulicy Łąkowej 11, 90-562,  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000489607, kapitał. zakładowy 100 000 PLN, NIP 725-18-08-677;

2. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

3. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu: zapewnienia prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, zawarcia umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, wykonania tych umów, a jeżeli klient wyrazi na to odrębnie zgodę także w celach marketingowych.

4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.

5. Przewiduje się następujące kategorie odbiorców danych:

a) osoby współpracujące z Właścicielem w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego;

b) producenci i dystrybutorzy towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

6. Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Właściciela ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmieniania oraz żądania usunięcia. Aby uzyskać dostęp do swoich, należy napisać stosowną prośbę na adres: biuro@emapa.pl.

 

VII. FUNKCJONALNOŚĆ

1. Programy z oferty Sklepu Internetowego służą do nawigacji samochodowej dla urządzeń typu Pocket PC oraz PND. Ich podstawowe funkcje to wskazywanie drogi i za pomocą komunikatów głosowych prowadzenie do celu. Posiadają mapy cyfrowe firmy Emapa S.A. lub TomTom i zestawyfunkcji różniące się między sobą:

a) AutoPilot Polska (Truck):

- posiada szczegółową, najdokładniejszą na rynku mapę Polski autorstwa Spółki Emapa,

- jest domyślnie wyposażony w opcję Truck, pozwalającą wytyczać optymalne trasy dla pojazdów ciężarowych z uwzględnieniem bazy utrudnień na terenie całego kraju.

b) AutoPilot Europa:

- posiada szczegółową mapę całej Europy autorstwa firmy TomTom,

- wyposażony jest we wszystkie funkcje programu oprócz opcji Truck.

c) AutoPilot Europa Truck:

- posiada szczegółową mapę całej Europy autorstwa firmy TomTom,

- różni się tym od zwykłej wersji AutoPilota Europa, że posiada dodatkowo opcję Truck – zawierającą bazę utrudnień dla pojazdów ciężarowych na terenie całej Europy.

2. Szczegółowe opisy programów i ich funkcji dostępne są na stronie: www.autopilot.pl w zakładce „O programie”.

 

VIII.  USŁUGA ŚWIADCZONA  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługa świadczona drogą elektroniczną tj. usługa umożliwiająca zawarcie z Właścicielem za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej towarów dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym w szczególności uzgodnienie warunków umowy, dostawy, ustalenie ceny za towar i kosztów wysyłki, stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.), tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Usługa świadczona drogą elektroniczną jest nieodpłatna.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usługi świadczonej drogą elektroniczną treści o charakterze bezprawnym.

3. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi świadczonej drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.

4. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego. W takim przypadku umowa o korzystanie Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

5. Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym umożliwiających zawarcie z Właścicielem za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej towarów dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a w szczególności polega na:

a) udostępnianiu na indywidualne żądanie klienta informacji umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących Właściciela i towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy z Właścicielem i jej wykonania;

b) umożliwieniu na indywidualne żądanie klienta komunikacji z Właścicielem, w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia.

6. Do reklamacji dotyczącej Usługi świadczonej drogą elektroniczną zastosowanie mają postanowienia pkt. IV Regulaminu.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

2. Umowa kupna-sprzedaży między sprzedawcą a Klientem zawierana jest na czas nieokreślony.

3. Emapa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego AutoPilot zmienionego regulaminu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto, którzy zostaną dodatkowo powiadomieni przez Spółkę poprzez przesłanie na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

4. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem internetowym http://www.autopilot.pl/sklep/ przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

5. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną.

6. Klient ma prawo składania reklamacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Klient  ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń np. mediacji, a Klient będący konsumentem także do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego w szczególności przepisy o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, przepisy Ustawy o prawach  konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Załącznik do Regulaminu: INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy:

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 216, 01-460, Oddział w Łodzi, przy ulicy Łąkowej 11, 90-562, tel./fax +48 (42) 633 92 79, (42) 633 92 12, email: biuro@emapa.pl zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000489607 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta oraz jest dostępny TUTAJ.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

1. W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą.

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

4. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.